Samorząd

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

 

ZADANIA

 

FORMY REALIZACJI

UWAGI

1.      Organizacja rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

·        udział pocztu w uroczystości,

3 września

2.      Wybory samorządu uczniowskiego.

·        wybory przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego przez poszczególne klasy,

·        wybory na przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego SU

wrzesień-pździernik

3.      Zapoznanie przedstawicieli samorządu z dokumentami.

·        zapoznanie przedstawicieli klas ze Statutem Szkoły,

·        współtworzenie ogólnego regulaminu zachowania się w klasach i na przerwach,

·        zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem;

   wrzesień

4.      Opracowanie planu pracy samorządu.

·        wypisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy,

·        ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie;

   Październik- listopad

5.      Upowszechnianie kodowania

·        Zaplanowanie i organizacja szeregu akcji upowszechniających kodowanie

cały rok szkolny

6.      Zorganizowanie dyskotek szkolnych.

·        Ustalenie terminów i ilości dyskotek szkolnych:

29 listopad 2018 (andrzejki)

10 stycznia 2019 (zabawa noworoczna)

14 luty 2018 ( walentynki)

·        dyżury przy wejściu do szkoły,

·        sprzedaż biletów,

·        kiermasz ciast

 

7.      Dbamy o estetykę, ład i porządek w naszej szkole.

·        zorganizowanie pod opieką wychowawców prac porządkowych i dekoracyjnych w klasach,

·        organizacja kontroli wypełniania obowiązków ucznia tj. noszenie mundurka szkolnego i butów zmiennych,

cały rok szkolny

8.      Obchody DNIA EDUKACJI NARODOWEJ.

·        wykonanie życzeń na akademię z okazji DEN dla nauczycieli, dyrektora i pracowników obsługi,

·        pomoc w przygotowaniu uroczystej akademii,

·        zakupienie kwiatów,

 

9.      Obchody Narodowego Święta Niepodległości.

·        wystawienie pocztu sztandarowego,

·        czytanie o niepodległości- we współpracy z biblioteką szkolną,

listopad

 

10.   Andrzejki w naszej szkole.

·        organizacja dyskoteki

·        przeprowadzenie zabaw andrzejkowych dla uczniów klas 4-6

·        zabawy andrzejkowe i poczęstunek w klasach

listopad

11.   Akcje charytatywne np.Koreczek

·        współpraca z Radą Rodziców w organizacji akcji,

·        pomoc w organizacji akcji charytatywnej „Onkoludki”

cały rok szkolny

12.   Mikołajowy wór prezentów,

·        organizacja mikołajek w szkole, ustalenie i ogłoszenie zasad obchodów mikołajek,

·        wykonanie kartek świątecznych i przesłanie im uczniom z krajów partnerskich,

grudzień

13.   W świątecznym nastroju.

·        Świąteczna dekoracja sal lekcyjnych wraz z wychowawcami i opiekunami klas, konkurs na najładniej przystrojoną klasę,

grudzień

14.   Choinka Noworoczna

·        dekoracja karnawałowa sali gimnastycznej,

·        zorganizowanie zabawy choinkowej z poczęstunkiem w salach,

·        ogłoszenie i organizacja konkursu na najpiękniej zasłany stół kanawałowy,

styczeń

15.   Walentynki

·        przygotowanie poczty walentynkowej,

·        plakaty popularyzujące ŚWIĘTO ZAKOCHANYCH,

·        doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy",

·        dyskoteka szkolna

luty

16.   Święto Wiosny –Szkolny Dzień Talentów”

·        pomoc w organizacji Dnia Talentów, przygotowanie pokazów, zabaw i konkursów, wręczenie nagród,

Marzec- kwiecień

17.   Góra Grosza

·        Udział w akcji charytatywnej „Góra Grosza”

grudzień

18.   Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

·        udział przedstawicieli społeczności uczniowskiej w uroczystości patriotyczno-religijnej organizowanej z tej okazji w naszym mieście,

·        złożenie wieńca,

·        wystawienie pocztu sztandarowego,

maj

19.   Festyn Rodzinny

·        zorganizowanie imprezy sportowej polegającej na rywalizacji między klasami w różnych konkursach, zawodach i dyscyplinach,

·        festyn rodzinny,

czerwiec

20.   Wakacje tuż, tuż.

·        wykonanie gazetki o tematyce wakacyjnej,

·        porządkowanie materiałów samorządu uczniowskiego,

·        opracowanie wniosków do pracy na następny rok,

·        współudział w przygotowaniu akademii pożegnalnej,

·        wybór nowego składu pocztu flagowego;

czerwiec

 

 

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

samorzad przewodniczaca

DARIA ZANIEWSKA

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

samorzad zastepca

 KLAUDIA CZUPER

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ROK SZKOLNY 2017/2018

Evheniia Shestakovska

Przemysław Szypulewski

Manon Bertrand

Oskar Szczepański

Zuzanna Wiszowata

Roksana Mastykarz

Szymon Wasilewski

Dominika Niecikowska

Wiktoria Wojtaś

Julia Tyszka

Kacper Grochowski

Kamil Waśniewski

Maja Żakowicz

Dominika Dmochowska

Emilia Cimochowska

Dawid Rafałowski

 

Uczniowie samorządu

 

Fragment Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku:

 

Rozdział 4

Prawa i obowiązki uczniów

§ 126.Prawa i obowiązki uczniów.

1. Każdy uczeń w szkole ma prawo do:

 • wiedzy o prawach i obowiązkach ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 im.I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ełku;
 • wiedzy o uprawnieniach przysługujących uczniowiszkoły; dostępu do statutu szkoły oraz innych dokumentów wewnątrzszkolnych;
 • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania;
 • znajomości programów nauczania i wymagań edukacyjnych podlegających ocenianiu;
 • otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach np. w sprawie promocji, klasyfikowania, karach porządkowych, świadczeń socjalnych;
 • informacji na temat życia szkolnego, w tym o organizacji zajęć pozalekcyjnych, imprezach szkolnych, rozkładu lekcji;
 • bezpłatnego podręcznika, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, z zastrzeżeniem przepisów przejściowych;
 • bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosownej do jego potrzeb i możliwości organizowanych na zasadach określonych w statucie szkoły;
 • wnioskowania i otrzymywania wsparcia w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 • wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem, jeśli nie narusza tym dobra innych;
 • wypowiadania opinii na temat programów nauczania i metod nauczania oraz spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu;
 • przedstawiania stanowiska we własnej sprawie np. w sytuacji konfliktu;
 • posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów i opinii na każdy temat, pod warunkiem, że nie narusza praw i godności innych osób;
 • uzewnętrzniania przekonań religijnych i światopoglądowych;
 • równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu;
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, krzywdy, złego traktowania lub wyzysku;
 • poszanowania własnej godności;
 • opieki w czasie zajęć organizowanych w szkole;
 • pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
 • być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu;
 • znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy przewidywanych klasówek i sprawdzianów a także zakres materiału. W ciągu dnia może być przeprowadzony jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż dwa;
 • zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwa razy w semestrze;
 • zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
 • korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;
 • przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym

     a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

     b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,

     c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;

 • przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury;
 • przestrzegania postanowień zawartych w statucie.

2. Uczeń w szkole ma obowiązek:

 • przestrzegania zasad kultury współżycia;
 • dbania o honor i tradycje szkoły;
 • podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły oraz rady   pedagogicznej;
 • okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i wszystkim ludziom poprzez społeczne akceptowane formy;
 • posiadać legitymację szkolną;
 • systematycznie uczęszczać na zajęcia edukacyjne, należycie przygotowywać się do nich oraz aktywnie uczestniczyć w zajęciach, a także nie zakłócać przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie;
 • przedstawiać w określonym terminie pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie:
 1. zaświadczenia lekarskiego, następnego dnia po powrocie do szkoły,
 2. oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o uzasadnionej przyczynie nieobecności, następnego dnia po powrocie do szkoły;
 • współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed szkołą, być odpowiedzialnym za wyniki jej pracy i wszystkie sprawy społeczności uczniowskiej;
 • systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki;
 • przestrzegać porządku szkolnego, dbać o mienie szkoły, ład i estetykę w pomieszczeniach i w otoczeniu szkoły;
 • dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie przyjmować narkotyków;
 • przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o schludny i estetyczny wygląd, w związku z tym obowiązuje zakaz:
 1. noszenia biżuterii (kolczyki, naszyjniki, broszki, bransoletki, ...),
 2. noszenia odzieży odsłaniającej brzuch, dekolt, plecy,
 3. malowania włosów i paznokci,
 4. noszenia fryzur utrudniających pracę na lekcjach,
 5. makijażu;
 • przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:
 1. mogą posiadać w szkole telefon komórkowy, ale powinien być on noszony na „smyczy”, w niewidocznym miejscu,
 2. w czasie zajęć edukacyjnych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,
 3. szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt przynoszony do szkoły,
 4. telefon komórkowy podczas zajęć edukacyjnych musi być wyłączony,
 5. na terenie szkoły obowiązuje zakaz nagrywania dźwięku i obrazu oraz robienie zdjęć;
 • na terenie szkoły obowiązkowe jest noszenie przez uczniów koszulek niebieskich i zielonych z logo szkoły
 • strój galowy obowiązuje w dni uroczystości szkolnych.

System oceniania wg średniej ważonej

Podstawa do wystawienia śródrocznej i rocznej oceny w szkole w klasach IV-VI jest średnia ważona obliczana w następujący sposób:

 1. Każdej ocenie śródrocznej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen.
 2. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I semestrze nauczyciel wystawia ocenę semestralną. Ocenę końcowo roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w II semestrze oraz średniej ważonej za pierwszy semestr liczoną wagą

Kategoria ocen

Waga oceny

Kolor zapisu w dzienniku

aktywność

1

niebieski

bieżąca

1

czarny

kartkówka

3

zielony

sprawdzian

5

czerwony

zadanie domowe

1

czarny

poprawa kartkówka

2

zielony

poprawa sprawdzian

4

czerwony

ocena za pierwszy semestr

6

czerwony

 1. Warunkiem uzyskania oceny celującej na koniec półrocza lub roku szkolnego jest spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

a)uczeń otrzymuje oceny bardzo dobre i celujące w ciągu semestru uzyskując średnią ważoną co najmniej 5,50,

b)uczeń osiąga sukcesy w przedmiotowych konkursach, w tym kuratoryjnych na szczeblu przynajmniej rejonowym.

   4) Oceny semestralne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych wg. nastepującego schematu:

celujący- średnia ważona 5,50-6,00

bardzo dobry – średnia ważona 4,5-5,49

dobry- średnia ważona 3,50-4,49

dostateczny- średnia ważona 2,50-3,49

dopuszczający - średnia ważona 1,70-2,50

niedostateczny- średnia ważona 1,69 i poniżej

ocena semestralna

5) Formy aktywności i kategoria ocen (Każdy nauczyciel kategorii ocen powinien przyporządkować formy aktywności według swojego PSO).

6)Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„ przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali:

Ocena:

Wartość:

Ocena:

Wartość:

6

6,0

3+

3,25

5+

5,25

3

3,0

5

5,0

3-

2,75

5-

4,75

2+

2,25

4+

4,25

2

2,0

4

4,0

2-

1,75

4-

3,75

1

1

7)Wobec uczniów, którzy posiadają opinie lub orzeczenie z PPP stosuje się indywidualne kryteria oceny zgodnie z zaleceniami poradni.

4.Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst. Dopuszcza się wstawianie ( +) i ( -) w ocenianiu bieżącym.

 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w Przedmiotowych Systemach Oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.
 3. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

Regulamin zachowania się uczniów
w czasie przerw

W czasie przerwy uczeń ma prawo:

● odpocząć

● zjeść drugie śniadanie lub obiad w stołówce szkolnej

● skorzystać z toalety

● porozmawiać z kolegami

● dokonać zakupów w sklepiku szkolnym

● zwrócić się o pomoc do dyżurującego nauczyciela w każdej sprawie trudnej i wymagającej interwencji

Podporządkowujemy się poleceniom nauczycieli dyżurujących oraz pań woźnych.

Nie wolno nam: otwierać okien na korytarzach, biegać po schodach, korytarzach i siadać na parapetach okiennych, wychylać się przez okna, pluć, przebywać grupowo w toaletach, wchodzić na balustrady, przyklejać gum do ścian i klamek, wkładać szpilek do zamków.

Podczas wchodzenia – schodzenia po schodach poruszamy się prawą stroną schodów.

Przebywamy na piętrze, na którym będziemy mieli zajęcia.

Teczki ustawiamy równo przy ścianie.

Schodząc do sklepiku szkolnego lub stołówki zobowiązani jesteśmy do powrotu pod właściwą salę lekcyjną natychmiast po sygnale dzwonka na lekcję. Nie wolno nam wracać z lodami, itp..

Po dzwonku na lekcję ustawiamy się w pary przed wyznaczoną salą lekcyjną i oczekiwać w spokoju na nauczyciela.

Bez zezwolenia nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyżurującego nie wolno nam przebywać w pracowniach.

Zabronione są zabawy, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia innych uczniów (popychanie, kopanie, podstawianie nóg, bicie, itp.)

W czasie przerw zachowujemy się kulturalnie – nie krzyczymy, nie niszczymy kwiatów oraz nie zaśmiecamy budynku (boiska).

Podczas przerw nie wolno wychodzić poza szkołę bez wiedzy i zgody nauczyciela – wychowawcy.

Na boisko szkolne możemy wychodzić jedynie w dni pogodne, jeżeli na boisku znajduje się nauczyciel dyżurujący.

W czasie przerw nie wychodzimy do parku.

Podczas przerw obiadowych do jadalni schodzą tylko ci, którzy korzystają zestołówki szkolnej. Kulturalnie ustawiają się w kolejce w oczekiwaniu na posiłek.

W toaletach nie wolno:

 • jeść posiłków,
 • palić papierosów,
 • niszczyć armatury łazienkowej,
 • chlapać wodą,
 • wylewać mydła,
 • uzupełniać zeszytów,
 • przebywać w toaletach płci przeciwnej,
 • załatwiać żadnych spraw poza kwestiami higieny i potrzeb fizjologicznych.

Za złamanie regulaminu grożą kary:

● bieganie po korytarzu                                   - 5 pkt

● krzyczenie, hałasowanie, skandowanie   - 5 pkt

● plucie, przyklejanie gum                         - 10pkt

● zaśmiecać terenu szkoły                          - 5 pkt

● niszczyć mienia szkoły                           - 15 pkt, (pociągnięcie do odpowiedzialności finansowej rodziców, opiekunów)

● granie na korytarzu w: piłkę, gumę, berka, ping-ponga , metalowe blaszki itp.-5 pkt

● zaczepianie kolegów ani używać wobec nich przemocy ( szarpanie, popychanie, kopanie, podstawianie nóg i inne o charakterze agresywnym           - 20 pkt

● wykonywanie elementów gimnastycznych np.stanie na rękach, przerzut bokiem, salta -5 pkt

● dokonywanie zakupów w sklepiku szkolnym bez kolejki                             - 10 pkt

● siedzenie na schodach, parapetach                                                                   - 5 pkt

● łamanie zasad wychodzenia na podwórko                                                      -10 pkt

● wychodzenie poza teren szkoły                                                                     - 10 pkt

● nie słuchanie poleceń nauczyciela oraz innych pracowników szkoły               -10 pkt

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ełku

 

 

Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.