Stypendia Św. Mikołaja

mikolaj1

Drodzy uczniowie, rodzice pragniemy poinformować, że rozpoczął się czas naboru- wypełnienia wniosków do kolejnej edycji Stypendiów Św. Mikołaja na rok szkolny 2019/2020.

Przypominamy kryteria przyznawania stypendiów:

  1. miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1500 zł (tysiąc pięćset złotych). Wartość ta uzyskiwana jest na podstawie dokumentu przedstawiających dochody wskazanych w Zasadach dokumentowania i obliczania dochodu (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
  2. średnia ocen w roku poprzedzającym przyznanie stypendium nie niższa niż: 4,4 w szkole podstawowej w klasach V-VIII. Jeśli uczeń przechodzi do szkoły wyższego stopnia, pod uwagę brana jest średnia ocen ze stopnia szkoły, którą ukończył w poprzednim roku;
  3. uczeń wykazuje się zaangażowaniem społecznym i ma osiągnięcia naukowe (w tym udział w olimpiadach, konkursach), sportowe lub artystyczne

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW upływa  20 września 2019

Aktualny regulamin wraz z załącznikami znajduje się na portalu

www.stypendia.mikolaj.org.pl

w zakładce „O PROGRAMIE” po prawej stronie w części „DO POBRANIA”

 Chcąc otrzymać stypendium, uczeń musi złożyć do szkolnego koordynatora - Małgorzaty Urbanowicz  n-la wych. fizycznego, lub Marty Zyskowskiej – pedagoga lub w sekretariacie szkoły kompletny wniosek  wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym powyżej czasie.

WAŻNE JEST DOKŁADNE PRZEANALIZOWANIE REGULAMINU.

Decyzja o przyznaniu stypendium jest podejmowana w oparciu o następujące dwa kryteria:

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE- zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku(od 1 września 2018 r.).Do aktywności społecznej zalicza się m.in.: aktywna działalność w organizacjach i stowarzyszeniach nieformalnych; działalność w lokalnych organizacjach , wolontariat, np. w schronisku dla zwierząt, harcerstwo, aktywność poparta osiągnięciami w samorządzie szkolnym, działalność artystyczna pro bono, np. dawanie koncertów charytatywnych, organizowanie występów artystycznych dla dzieci z domu dziecka, aktywność na rzecz kultury, np. redagowanie gazetki szkolnej, organizowanie wystaw w szkole, zaangażowanie na rzecz wspólnoty religijnej(jako ministrant, w scholii, oazie). MAKSYMALNIE 5 pkt.

AKTYWNOŚĆ NAUKOWA- Osiągnięcia: naukowe, sportowe, artystyczne, udział w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych itp. W ciągu ostatniego roku szkolnego (od 1 września 2018 r.).MAKSYMALNIE 5 pkt.

Dokument poświadczający, że miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny ucznia nie przekracza 1500 zł netto. Dokument został  wymieniony w załączniku nr 2 do Regulaminu.

ZACHĘCAMY  CHĘTNYCH RODZICÓW DO SKŁADANIA WNIOSKÓW.

Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.